Om NKK

Stiftelsen Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) er en selvfinansierende organisasjon som får dekket sine driftsutgifter gjennom formidling av eksterne kvalitetsvurderingsprogram til norske klinisk kjemiske laboratorier.  NKK bistår også laboratoriene innen kvalitetssikring generelt, gjennom informasjon, møter og spesielle prosjekter. Se forøvrig vedtekter for NKK.

Styret
NKK har et styre bestående av tre personer: En styreleder og et medlem som velges av generalforsamlingen i NSMB og den til enhver tid sittende leder av NSMB. NKKs leder deltar som referent uten stemmerett.

I dag utgjøres styret av:

 • Sverre Sandberg, overlege, Leder av Noklus (styreleder)
 • Lutz Schwettmann, spesialist, Avdeling for medisinsk biokjemi - Ålesund, Leder for NSMB
 • Arne Åsberg, overlege, Avd. for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital 
 • Gunn Berit Berge Kristensen, leder av NKK (referent uten stemmerett)

NKKs ekspertgruppe
En gruppe med representanter for fagmiljøet innen klinisk kjemisk kvalitetssikring i Norge. Ekspertgruppen oppnevnes av NSMB og bistår med faglige råd og planlegging av det årlige NKK-møtet.

Ekspertgruppen utgjøres av:

 • Jens Petter Berg, professor ved Klinisk Kjemisk avd., Ullevål universitetssykehus
 • Gunn Berit Berge Kristensen, (leder av NKK), Noklus hovedkontor
 • Sverre Sandberg, overlege, leder av Noklus
 • Øyvind Skadberg, overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger Universitetssjukehus
 • Kristine Solem, kvalitetssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital
 • Kristin Moberg Aakre, avd. overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus,
 • Anne Elisabeth Solsvik, (kvalitetskonsulent NKK), Noklus hovedkontor

Ansatte
NKK har fire fast ansatte, leder Gunn Berit Berge Kristensen, Pål Rustad, Anne Elisabeth Solsvik og Brith Helen Bjelkarøy. Gunn, Anne Elisabeth og Brith Helen har kontor ved NOKLUS hovedkontor i Bergen og Pål har hjemmekontor på Elverum.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
NKK kjøper tjenester og samarbeider med:

 • Labquality, Finland: Hovedtyngden av de eksterne kvalitetssikringsprogrammene kommer fra Labquality. Alle de nordiske landene med unntak av Sverige, deltar i samarbeidet med Labquality.
 • Noklus, Norge, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus: Hovedsakelig hematologi og koagulasjon. Nasjonale eksterne kvalitetsvurderingsprogram utføres av Noklus i samarbeid med NKK.
 • DEKS, Danmark: Langtidskvalitetskontrollprogram og spesielle eksterne program
 • EQUALIS, Sverige: DNA-analyser og formidling av INR-kalibrator
 • ECAT, Nederland: Spesielle trombofiliprogram.
 • INSTAND, Tyskland
 • DGKL, Tyskland

NKK velger ut de aktuelle programmene i de årlige programtilbudene fra disse organisasjonene og presenterer dem samlet for laboratoriene. NKK formidler bestillingene og ivaretar fakturering.  I samarbeidet med Labquality skrives det norske følgebrev til resultatene så sant det er mer enn 10 norske deltagere.

EQAnord
EQAnord er et samarbeidsforum for de nordiske kvalitetssikringsorganisasjonene NKK, Labquality, EQUALIS, DEKS, og Islands Selskap for klinisk kjemi. Her planlegges spesielle prosjekter som ansees å være av felles nordisk interesse.

NKK-møtet
NKK-møtet er en viktig del av NKKs virksomhet.  Dette er årlige kvalitetssikringsmøter for deltagerlaboratoriene der målet er at alle norske laboratorier innen medisinsk biokjemi skal være representert.  Møtet har ca. 130 deltagere; ledende og kvalitetssikringsansvarlige bioingeniører, leger og biokjemikere.